Force as Fulcrum

2018.12.10-2019.02.28
Curator: Bao Dong
Artists: Duan Jianyu, Geng Jianyi, Ma Qiusha, Qiu Xiaofei, Tao Hui, Wang Jianwei, Wang Xingwei, Wang Yin
New Century Art Foundation

Please scan the QR code to follow us on WeChat :新世纪当代艺术基金会