Catch the Muddle

2019.5.18-2019.6.17
Curator: Liu Tian
Artist: Song Ling
New Century Art Foundation

Remapping Reality—Selected Video Collection from Wang Bing

2019.3.23-2019.6.16
Curators: Sun Dongdong, Lu Mingjun
Artists: Cao Fei, Chen Zhou, Guan Xiao, He Xiangyu, Hu Xiangqian, Huang Ran, Li Ming, Li Ran, Lin Ke, Liu Chuang, Ma Qiusha, Miao Ying, Shen Xin, Tang Dixin, Tao Hui, Wang Tuo, Xu Qu, Yan Xing, Zhou Tao
Venue: OCAT Shanghai
Organizer: OCAT Shanghai, New Century Art Foundation (NCAF)

Please scan the QR code to follow us on WeChat :新世纪当代艺术基金会