Embodied Mirror: Performances in Chinese Video Art

2020.5.22-2020.8.30
Curator: Yang Beichen
Artists: Cao Fei,Chen Xiaoyun,Dai Chenlian,Hu Xiangqian,Jiang Zhi,Kan Xuan,Li Binyuan,Li Liao,Li Ming,Li Ran,Lin Yilin,Ma Qiusha,Payne Zhu,Shi Qing,Tang Dixin,Tao Hui, Tong Wenmin,Wang Jianwei,Xu Zhen,Yan Xing,Yao Qingmei,Zhang Qing,Zhou Tao, Zhao Zhao
Exhibition Designer: Liang Chen

Please scan the QR code to follow us on WeChat :新世纪当代艺术基金会