EXHIBITIONS

Embodied Mirror: Performances in Chinese Video Art

2020.5.22-2020.8.30
Curator: Yang Beichen
Artists: Cao Fei,Chen Xiaoyun,Dai Chenlian,Hu Xiangqian,Jiang Zhi,Kan Xuan,Li Binyuan,Li Liao,Li Ming,Li Ran,Lin Yilin,Ma Qiusha,Payne Zhu,Shi Qing,Tang Dixin,Tao Hui, Tong Wenmin,Wang Jianwei,Xu Zhen,Yan Xing,Yao Qingmei,Zhang Qing,Zhou Tao, Zhao Zhao
Exhibition Designer: Liang Chen

Remapping Reality—Selected Video Collection from Wang Bing

2019.3.23-2019.6.16
Curators: Sun Dongdong, Lu Mingjun
Artists: Cao Fei, Chen Zhou, Guan Xiao, He Xiangyu, Hu Xiangqian, Huang Ran, Li Ming, Li Ran, Lin Ke, Liu Chuang, Ma Qiusha, Miao Ying, Shen Xin, Tang Dixin, Tao Hui, Wang Tuo, Xu Qu, Yan Xing, Zhou Tao
Venue: OCAT Shanghai
Organizer: OCAT Shanghai, New Century Art Foundation (NCAF)

ARTICLES

EVENTS

表演赋权

2020.6.14
嘉宾:葛宇路 / 艺术家,黄典林 / 媒介学者,陶辉 / 艺术家,童文敏 / 艺术家,张涵露 / 策展人
主持人:杨北辰 / 策展人

Please scan the QR code to follow us on WeChat :新世纪当代艺术基金会