Liu Ye: Pierre Menard

Opening Hours: Mon.-Fri. 11:00-17:00
Scan the QR code to book your visiting. Please make the reservation at least one day in advance.
New Century Art Foundation

Embodied Mirror: Performances in Chinese Video Art

2020.5.22-2020.8.30
Curator: Yang Beichen
Artists: Cao Fei,Chen Xiaoyun,Dai Chenlian,Hu Xiangqian,Jiang Zhi,Kan Xuan,Li Binyuan,Li Liao,Li Ming,Li Ran,Lin Yilin,Ma Qiusha,Payne Zhu,Shi Qing,Tang Dixin,Tao Hui, Tong Wenmin,Wang Jianwei,Xu Zhen,Yan Xing,Yao Qingmei,Zhang Qing,Zhou Tao, Zhao Zhao
Exhibition Designer: Liang Chen

Catch the Muddle

2019.5.18-2019.6.17
Curator: Liu Tian
Artist: Song Ling
New Century Art Foundation

Remapping Reality—Selected Video Collection from Wang Bing

2019.3.23-2019.6.16
Curators: Sun Dongdong, Lu Mingjun
Artists: Cao Fei, Chen Zhou, Guan Xiao, He Xiangyu, Hu Xiangqian, Huang Ran, Li Ming, Li Ran, Lin Ke, Liu Chuang, Ma Qiusha, Miao Ying, Shen Xin, Tang Dixin, Tao Hui, Wang Tuo, Xu Qu, Yan Xing, Zhou Tao
Venue: OCAT Shanghai
Organizer: OCAT Shanghai, New Century Art Foundation (NCAF)

Force as Fulcrum

2018.12.10-2019.02.28
Curator: Bao Dong
Artists: Duan Jianyu, Geng Jianyi, Ma Qiusha, Qiu Xiaofei, Tao Hui, Wang Jianwei, Wang Xingwei, Wang Yin
New Century Art Foundation

Please scan the QR code to follow us on WeChat :新世纪当代艺术基金会